KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1.GENEL BİLGİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. İlgili Kişi kendisine tanınan bu hakları veri sorumlusu olan Şirketimize ISSO GRUP Mimarlık olarak anılacaktır. Bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU HAKKI

2.1. Başvuru Hakkının Kapsamı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

2.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar KVKK’nın 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde KVKK hükümleri uygulanmamaktadır:

(1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

3. BAŞVURU YÖNTEMİ

İlgili kişilerin, bu haklarına ilişkin başvurularını, Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“KVK Kurulu”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile ve Türkçe olarak yapılacaktır. Başvurunuzla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Başvuru Formu’na ekli olarak tarafımıza iletiniz. İlgili kişi tarafından başvuru yapılması esnasında başvuruya ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

AÇIKLAMA

ŞAHSEN BAŞVURU

(Başvuru Sahibinin Bizzat Gelerek Kimliğini Tevsik Edici Belge İle Başvurması)

Bahçelievler Mah. 53.Sok.No22/A 06490 Çankaya/ANKARA

ZARFIN ÜZERİNE “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEBİ” YAZILACAKTIR.

NOTER VASITASIYLA TEBLİGAT

Bahçelievler Mah. 53.Sok.No22/A 06490 Çankaya/ANKARA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İle imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

issogrup@hs01.kep.tr

E-Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır

E-POSTA VASITASIYLA Şirketimize daha önce bildirilen ve ISSO GRUP sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi

info@issogrup.com.tr

info@issogrup.com.tr

İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA (Kimlik doğrulaması ile)

 

[issogrup.com.tr/kvkki] adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak noter, bizzat ya da mektup aracılığı ile iletilmesi. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

4. BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir.

5. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Aşağıda Kanun’un 11’inci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

6. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

Veri Sahipleri’nin kişisel verilerine ilişkin taleplerini ISSO GRUP’a Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda,ISSO GRUP, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret, ilgili kişiden talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir. İlgili kişinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Usulüne uygun olarak yapılmamış olması,

(2) Başvuran kişinin başvuru yapma hakkının olmaması,

(3) Başvuran kişinin kimliğinin doğrulanmamış olması,

(4) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,

(5) Orantısız çaba gerektirmesi,

(6) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

(7) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması,

(8) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

7. İLGİLİ KİŞİNİN KURUL’A ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Kurul’a şikâyette bulunabilmek için öncelikle ilgili kişi olarak Şirketimize, usulüne uygun olarak başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

KVKK BAŞVURU FORMU

belirtmeniz halinde size daha hızlı ulaşabileceğiz
belirtmeniz halinde size daha hızlı ulaşabileceğiz
Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Sign up with email

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Powered by Estatik